Статью 190 ук украины

Полежит ли уголовной ответственности по ст. 190 УК Украины (мошенничество) лицо, не выполняющее обязательства по кредиту?

Скорее всего, банк таким образом пытается Вас «припугнуть» и таким образом стимулировать оплату кредита, поскольку объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины предусматривает: «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою«, причем без этих квалифицирующих признаков «обман» или «злоупотребление доверием» не будет объективной стороны преступления, следовательно, не будет и самого преступления.

Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи придбання права на таке майно полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпіло
го, з метою введення в оману потерпілого. Таким чином, обман може мати як активний (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події), так і пасивний (умисне замовчування юридичне значимої інформації) характер. У другому випадку для наявності шахрайства необхідно встановити, що бездіяльність винного призвела до помилки потерпілого щодо обов`язковості або вигідності передачі майна (права на майно) шахраєві, була причиною добровільної передачі потерпілим майнових благ. Якщо особа заволодіває чужим майном, свідомо скориставшись чу жою помилкою, виникненню якої вона не сприяла, вчинене не може визнаватися шахрайством.

Змістом обману як способу шахрайства можуть бути різноманітні обставини, стосовно яких шахрай вводить в оману потерпілого. Зокрема, це може стосуватися характеристики певних предметів, зокрема їх кількості, тотожності, дійсності (обман у предметі), особистості винного або інших осіб (обман у особі), певних подій, юридичних фактів, дій окремих осіб тощо. За своєю формою обман може бути усним, письмовим, виражатися у певних діях (підміна предмета, його фальсифікація тощо), у тому числі конклюдентних.

До найбільш поширених випадків застосування обману як способу шахрайства належать: вчинення різних угод щодо рухомого і нерухомого майна (купівля-продаж, оренда), коли потерпілому передається фальсифікований товар або предмети гіршої якості, або ж предметом угоди виступають фіктивні предмети, які не існують Е об`єктивній реальності або не належать винній особі; незаконне отримання пенсій, субсидій, інших видів соціальної допомоги на підставі підроблених документів: обманне отримання попередньої оплати (авансу) за надання товарів чи послуг.

Зловживання довірою полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого: для заволодіння чужим майном чи правом на нього винний використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та власником чи володільцем майна. Такі стосунки можуть виникати внаслідок особистого знайомства, родинних або дружніх зв`язків, рекомендацій інших осіб, зовнішньої обстановки, цивільно-правових або трудових відносин, соціального статусу винного чи інших осіб тощо. Як шахрайство, вчинене шляхом зловживання довірою, слід розглядати отримання кредиту, попередньої оплати за товари чи виконання робіт (авансу), укладення договору позики, укладення договору прокату тощо без наміру повернути отримані кошти чи інші матеріальні цінності, виконати відповідну роботу, повернути борг чи отримані у користування речі.

Санкции за мошенничество:

— штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

— мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (убытки на сумму от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), — наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

-. мошенничество, совершенное в крупных размерах (преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан), или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

— мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан) или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ваше предположение о том, что если вы выполнили обязательство перед другим банком, то Вы не можете быть наказаны, скорее всего, ошибочно. То. что Вы являетесь добросовестным плательщиком по другому кредиту свидетельствует лишь о Вашей положительной кредитной истории, но не может быть основанием для освобождения от ответственности по деянию, которое содержит признаки преступления.

Уголовный кодекс Украины
Статья 190. Мошенничество

1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) —

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему, —

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статью 190 ук украины

Статья состоит из четырех частей, содержащих заборонювальни нормы. Родовым и непосредственным объектом преступления являются урегулированные законом общественные отношения собственности. Предмет преступления — чужое имущество. Предметом отношений собственности может быть право на имущество (документ, позволяющий получить в свою собственность имущество, например, завещание на квартиру, договор дарения машины, долговая раз зписка т.д.).

. Объективная сторона мошенничества (ч 1 ст 190. УК) заключается в завладении чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В результате мошеннических действий потерпевший (владелец, владелец, лицо, в в ведении или под охраной которого находится имущество) добровольно передает имущество или право на имущество виновному лицобі.

. Способами совершения мошенничества являются: 1) обман, 2) злоупотребления доверием. Обман — это сообщение потерпевшему ложных сведений или сокрытие определенных обстоятельств (понятно, что сообщение потерпевшему о таких е идомости или обстоятельства было обязательным, вводящий потерпевшего в заблуждение). . Злоупотребление доверием — это недобросовестное использование виновным лицом доверия потерпевшего с целью вызвать у последнего уверенность в выгодности или обязательности передачи ему имущества или права на него

Преступление является оконченным с момента фактического получения виновным чужого имущества или права на него (материальный состав)

. Субъект преступления — общий, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста

. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом

. Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2 ст 190. УК) является совершение мошенничества: 1) повторно; 2) по предварительному сговору группой лиц, 3) причинившее значительный ущерб потерпевшему

. Особенно квалифицирующими признаками преступления является совершение мошенничества: 1) в крупных размерах; 2) путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч 3 ст 190. УК), 3) в особо крупных размерах; 4) организованной группой (ч 4 ст 190. УК. КК).

. Незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники — это обманное использование возможностей и средств такой техники, связанное с умышленным введением (закладкой) в ее электронную систему ложных (заведомо ложных) данных, что дает возможность мошеннику получить определенную сумму чужих денег (например,»взлом»кода электронной системы банковских операций и ввода команды на перевод определенной суммы денег на текущий счет злоумышленника). Через так ого рода операции происходит искажение истинной информации или она получает новое содержание с целью введения в заблуждение потерпевшегорпілу особу.

О содержании некоторых квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков мошенничества см. в примечании к ст 185. УК

Получение имущества с условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновное лицо еще в момент завладения этим имуществом имела целью его присвоить не выполняя обязательства частности, если виновное лицо получает от другого лица деньги или ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки, намереваясь не передавать, а присвоить, содеянное надлежит во квалифицировать как мошенничество.

Если при этом виновное лицо склонила определенное лицо к покушению на дачу взятки, его действия следует квалифицировать также по соответствующей части статьи 15 и соответствующей части статьи 369. УК со ссылкой на час плетня четвертую статьи 27. К.

Если обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве заключается в совершении другого преступления, действия виновного надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 190. УК и статье, предусматривающей ответственность ьнисть за это преступление частности, самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, хищение, присвоение, повреждение и подделка документов, штампов и печатей с целью подальшог в их использования при мошенничестве, использование при мошенничестве заведомо поддельного документа, а также злоупотребление властью или служебным положением требуют дополнительной квалификации соответственно по статьям ямы 353, 357, 358 и 364. КК.

Отдельного квалификации по статье 290. УК при мошенничестве нуждаются также действия виновного, который уничтожил, подделала или заменила номера узлов и агрегатов транспортного средства

Предыдущая СОДЕРЖАНИЕ Следующая

Статью 190 ук украины

Меня обвиняют по ч.4 ст.190 УК Украины (в мошенничестве, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Часть 4 вменяется прокурором потому, что ущерб составляет около 35 миллионов гривен, то есть в особо крупных размерах. Однако, ч.4 ст. 190 изложена как «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой» и в этой части законодательством не предусмотрено «совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники». Правильна ли применена классификация в инкриминируемом мне преступлении? И может ли служить главным критерием доказательства моей вины лишь то что я с заблокированной карты покойной жены якобы переводил деньги на свою карту, воспользовавшись ошибкой программы, возникновению которой я не способствовал.

Мошенничество — это завладение чужим имуществом путем обмана либо злоупотребления доверием.

Для квалификации действий как мошенничество, способ совершения мошенничества не важен, т.е. не имеет юридического значения каким образом был совершен обман либо злоупотребление доверием — с использованием электронно-вычислительной техники или каким-либо другим образом.

Обман — это сообщение заведомо недостоверных сведений либо умолчание о сведениях, знание о которых могло бы повлиять на передачу имущества.

В вашем случае обман, скорее всего, заключается в том, что вы умолчали (воспользовались) таким сведением, как то, что жена умерла. И в этом случае совершенно не важно по какой причине (ошибка программы или что-то другое) вы смогли завладеть чужим имуществом.

Таким образом, избранный вами способ защиты: ссылка на то, что преступления нет, потому что статья не предусматривает мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники, вам не поможет.

Необходима другая правовая позиция.

Ситуация вами не описана, но как вариант: имущество, нажитое в период брака, является общим совместным имуществом и потому вам должно принадлежать половина этого имущества. Плюс, если брак не был расторгнут, то вы являетесь наследником имущества после смерти жены, если она не оставила завещание на кого-либо другого. Эти условия позволяют говорить об отсутствии мошенничества в ваших действиях.

Возможны другие варианты в зависимости от конкретных обстоятельств по вашему делу.

Кримінальний кодекс України
N 2341-III, 05.04.2001, Кодекс України, Верховна Рада України

Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) —
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, —
карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, —
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, —
карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ответ дан по состоянию законодательства на 03 Августа 2014, 09:30.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Статья 190. Мошенничество

1. Завладение чужим имуществом или приобретение

права на имущество путем обмана или злоупотребления

доверием (мошенничество) наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых

налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением

свободы на срок до трех лет.

значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ис420

правительными работами на срок от одного до двух лет,

или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах,

или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники,/ наказывается лишением свободы на срок от трех до

, 4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до

двенадцати лет с конфискацией имущества.

В отличие от других форм похищений, при мошенничестве виновный использует обман или злоупотребление доверием потерпевшего, после чего он завладевает чужим

имуществом либо приобретает право на такое имущество.

Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него. Под правом на имущество

следует понимать, например, право собственности лица на

принадлежащее ему имущество (например, право наследования имущества).

1. Обман или злоупотребление доверием в данном преступлении являются способом завладения чужим имуществом либо способом приобретения права на имущество. Потерпевший под влиянием обмана сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право

на получение этого имущества. Приобретение права на

имущество предполагает приобретение лицом, одним из

указанных способов правомочий собственника (пользование, владение и распоряжение имуществом). Главным образом, это приобретение различных документов, посредством которых возможно получить имущество.

Обман при мошенничестве — это ложное утверждение

виновным о том, что заведомо не соответствует действительности, либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение которых было обязательно. Обман может иметь место относительно: предмета (его цены, качества, количества и т.п.), личности (его должностного или общественного

положения, профессии и т.п.) и др.

Существуют различные способы обмана: виновный изменяет внешний вид предмета (например, выдает медную

монету за золотую), подает подделанные документы для

получения имущества или денег (лотерейные билеты, чеки, накладные и т.п.), выдает себя за лицо, имеющее право на получение имущества или денег (например, выдает

себя за инкассатора, представителя собственника имущества и т.п.), умалчивает об обстоятельствах, имеющих в

определенных случаях существенное значение (получение

пособия на умершего родственника), и др.

Злоупотребление доверием при мошенничестве представляет собой своеобразноую форму обмана, которая выражается в недобросовестном использовании преступником доверия, оказываемого ему потерпевшим.

к последнему и ложной уверенности в правильности и добросовестности его действий. При этом преступник своим

поведением вызывает к себе доверие потерпевшего или

пользуется таким в силу сложившихся между ними взаимоотношений (аванс за еще не завершенную работу, получение денег взаймы и т.п.).

В случае, когда потерпевший в связи с возрастом, физическими или психическими, а также иными обстоятельствами не мог правильно оценить характер, содержание и

значение своих действий либо руководить ими, то передачу им имущества или права на имущество нельзя квалифицировать как добровольную. Такого рода завладение

имуществом при наличии необходимых оснований следует квалифицировать по ст. 185.

Мошенничество обладает определенными признаками,

которые позволяют отграничить данное преступление от

других форм похищения:

1) лицо, которое передает виновному имущество

(право на имущество), заблуждаясь, считает, что получение — передача имущества является правомерной, и

оно добровольно его передает виновному,

2) лицо, передающее виновному имущество, не

осознает факта преступления,

3) вместе с передачей имущества (права на имущество) виновному передаются и все полномочия собственника (или их часть).

Мошенничество отличается от кражи тем, что при совершении кражи виновный также может использовать обман, но для облегчения доступа к имуществу (например, к

охраняемому имуществу), а при мошенничестве обман необходим для непосредственного получения имущества.

Преступление признается оконченным с момента фактического перехода имущества или права на имущество в

2. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом и целью завладения чужим имуществом или правом на имущество.

3\ Субъект преступления — физическое вменяемое лицо с 16 лет.

4. О понятиях -повторность-, -предварительный сговор группой лиц-, -особо крупный размер- и -организованная группа- — см. комментарий к ст. 185.

К электронно-вычислительной технике следует отнести компьютерную технику, электронные весы и другие

Обсуждение закрыто.